F.A.Q

VEEL GESTELDE VRAGEN

WANNEER DIEN IK OVER EEN ASBESTINVENTARISATIERAPPORT TE BESCHIKKEN?

Wanneer u een woning of ander gebouw hebt met een bouwjaar van vóór 1994 en werkzaamheden gaat uitvoeren waarvoor een sloopmelding verplicht is, dan moet u een asbestinventarisatierapport meesturen bij uw aanvraag. Een asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf en geeft inzicht in óf er asbest in uw gebouw is toegepast, welke toepassingen dit zijn en wat de staat is van deze asbesttoepassingen. Het rapport moet voldoen aan strenge regels.
Als u asbest wilt verwijderen tijdens de werkzaamheden, dan is een sloopmelding verplicht. In de meeste gevallen is dan ook een asbestinventarisatie nodig. Ook als achteraf asbest wordt aangetroffen, moet u vóór verwijdering alsnog een sloopmelding doen. Zonder de vereiste papieren is de kans op vertraging groot.We adviseren u om bij twijfel altijd een expert te raadplegen om toch een asbestinventarisatie te laten uitvoeren en zo eventuele risico’s van blootstelling te voorkomen.

TREF IK ASBEST AAN IN BOUWWERKEN DIE VAN NA 1993 DATEREN?

Nee, want het verwerken, bewerken en op voorraad houden van asbest is sinds 1993 verboden in het kader van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en de Arbeidsomstandighedenwet. Ook is het opnieuw toepassen van asbesthoudende producten ten strengste verboden.

WAAR KOMT ASBEST VANDAAN?

Asbest wordt onder andere in Canada, Zuid-Afrika, de voormalige Sovjet Unie en Australië als een natuurlijke delfstof gedolven in open mijnbouw.

WIE ZIJN ER BETROKKEN BIJ EEN ASBESTSANERING?

De eigenaar van het asbest als opdrachtgever, het onderzoeksbureau als inventariseerder, de saneerder als eventuele verwijderaar van het asbest (tenzij dit duurzaam is af te schermen) en een geaccrediteerd laboratorium voor de eindcontrole. Ook zijn de certificerende instellingen betrokken die erop toezien dat de inventariseerder en/of saneerder zijn werk volgens de door de (persoons)certificatie voorgeschreven regels uitvoert. Tevens zijn de handhavende instelling (Inspectie SZW, gemeente, milieupolitie of milieudienst) betrokken als opsporingsinstantie en toezichthouder.

HOE GEVAARLIJK IS ASBEST?

Asbestvezels komen via inademing tot diep in de longen terecht. Sommige asbestvezels zijn zo klein dat de trilharen en slijmvliezen in onze luchtwegen niet in staat zijn ze af te kunnen voeren. Ze kunnen hierdoor tot diep in de longen doordringen en enorme schade aanrichten. Ze zetten zich vast in het longweefsel en kunnen in een tijdsbestek van tien tot veertig jaar longvliestumoren ontwikkelen (mesothelioom), andere vormen van kanker kunnen ook worden veroorzaakt.

Een andere longaandoening is asbestose, deze longaandoening ontstaat door het inademen van een grote hoeveelheid asbestvezels. Bij deze ziekte nemen de longblaasjes steeds moeilijker zuurstof op. Asbestose kan borstvlieskanker of longkanker veroorzaken. Er zijn verschillende asbestziekten: asbestose, pleurale plaques, asbest gerelateerde longkanker en mesothelioom.

Heeft u een vraag ?