Asbest inventarisatie

Wat is een asbestinventarisatie?

Een asbestinventarisatie houdt in dat alle asbesthoudende materialen en toepassingen in een gebouw of een object (of een gedeelte hiervan) in kaart worden gebracht. Vooraf aan de inventarisatie wordt deskresearch uitgevoerd. Hierbij hoort het bestuderen van bouwtekeningen, oude rapportages en het eventueel interviewen van gebruikers of beheerders. Tijdens de feitelijke inventarisatie op locatie wordt vervolgens door een Deskundig Inventariseerder Asbest ( DIA) de aanwezige asbestverdachte bronnen opgespoord en bemonsterd. Deze worden dan door een onafhankelijk laboratorium geanalyseerd. De bevindingen worden verwerkt in een duidelijke rapportage. Belangrijk onderdeel van deze rapportage is de classificatie volgens de zogenaamde SMA-rt database. Hiermee wordt de hoogte bepaald van het risico en de verwijderingsmethode voor het asbestverwijderingsbedrijf.  De geldende veiligheidsvoorschriften voor het saneren worden dan bepaald door Asbest Control.

Asbestinventarisatie – Direct waarneembaar asbest

Voorafgaand aan sloop of renovatie bestaat de wettelijke verplichting om een volledige asbestinventarisatie te laten uitvoeren door een gecertificeerd asbestinventarisatie bureau. Tijdens de eerste asbestinventarisatie wordt geen zwaar destructief onderzoek uitgevoerd. In de rapportage worden alle direct waarneembare asbesthoudende materialen en toepassingen opgenomen. Het asbestinventarisatierapport geeft u een compleet beeld van het aanwezige asbest.

Asbesthoudende toepassingen die alleen met behulp van zwaar destructief onderzoek kunnen worden waargenomen, dienen door middel van een aanvullende inventarisatie  inzichtelijk te worden gemaakt. 

In overleg kan overeen gekomen worden dat het destructief onderzoek tijdens de eerste inventarisatie uitgevoerd zal worden,  zodat een aanvullende inventarisatie mogelijk niet nodig is. 

Asbestinventarisatie – Niet direct waarneembaar asbest

Tijdens een eerste asbestinventarisatie worden de visueel direct waarneembare asbesthoudende toepassingen in kaart gebracht. Vaak wordt deze in een bewoonde situatie uitgevoerd, er wordt dan geen zwaar destructief onderzoek uitgevoerd om de integriteit en functionaliteit van een gebouw of object niet aan te tasten.
Wanneer uit het asbestinventarisatie rapport blijkt, dat er asbesthoudende materialen of toepassingen aanwezig kunnen zijn die alleen met zwaar destructief onderzoek inzichtelijk kunnen worden gemaakt (de zogenaamde beperkingen), dient voorafgaand aan sloop of renovatie hiervan een aanvullende asbestinventarisatie te worden uitgevoerd.

Heeft u een asbestinventarisatierapport nodig?